Ostatnia aktualizacja  26.05.2017
.
A N A L I T Y K A  G O S P O D A R C Z A  (moduły)
Zastosowanie Informatyki
.
B A N KO W O Ś Ć  I  F I N A N S E  C Y F R O W E  (spec.)
Bankowość 3.0
IT w Finansach
.
E K O N O M I A  (spec.)
Advanced Economic and Financial Analysis
Ekonomika i Finansowanie Działalności Gospodarczej
Kierowanie Małą i Średnią Firmą
Zaawansowana Analiza Ekonomiczna i Finanse
.
F I N A N S E  (spec.)
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Bankowość
Decyzje Finansowe
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
.
F I N A N S E  II st.  (spec.)
Finanse i Rachunkowość MSP
Instytucje i Produkty Finansowe
Zarządzanie Finansami Samorządu Terytorialnego
.
G O S P O D A R K A   P R Z E S T R Z E N N A  (spec.)
Regionalne Analizy Ekonomiczne
Samorząd Terytorialny
Zarządzanie Miastem i Regionem
.
I N F O R M A T Y K A  (spec.)
Bazy Danych
Informatyka w Biznesie
.
I N F O R M A T Y K A   I   E K O N O M E T R I A  (spec.)
Ekonometria
Informatyka Ekonomiczna i Multimedialna
.
I N F O R M A T Y K A   I   E K O N O M E T R I A  II st.  (moduły)
Eurostatystyka 1
Rynki Finansowe w Teorii i Praktyce
.
L O G I S T Y K A  (spec.)
Eurologistyka
Informatyczne Wspomaganie Decyzji Logistycznych
.
M I Ę D Z Y N A R O D O W E   S T O S U N K I  (spec.)
Biznes na Rynku Międzynarodowym
Przedsiębiorstwo na Międzynarodowych  Rynkach Finansowych
.
R Y N E K  F I N A N S O WY  (spec.)
Doradztwo Inwestycyjne
.
R Y N E K  F I N A N S O WY  II st.  (spec.)
Doradztwo Inwestycyjne
.
SO C J O LO G I A  (moduły)
Jednostka i Kultura Współczesna
Socjologia Organizacji i Zarządzania
Skąd Się Biorą Dewianci
Zrównoważony rozwój, Zrównoważone Społeczeństwo
.
SO C J O LO G I A  II st.  (moduły)
Moduły
.
A N A L I T Y K A   S P O Ł E C Z N A  (moduły)
Biografia, Społeczeństwo i Kultura
Problemy Społeczne - Perspektywa Globalna i Regionalna
Zjawiska Społeczne w Organizacjach i Sferze Biznesu
.
P R A C A   S O C J A L N A  (moduły)
Asystentura Rodzinna i Praca z Rodziną
Integracja Społeczna Trwale Wykluczonych
Praca ze Społecznością Lokalną
Rewitalizacja Społeczna
Zarządzanie Pomocą w Cyklu Życia
.
P O L I T Y K A   S P O Ł E C Z N A  II st.  (bloki)
Polityczno-Prawny
Zarządzanie i Usługi Społeczne
Blok Spec. Społeczny
.
.
Sekcja Jakości Kształcenia Wydziału Ek-Soc UŁ  90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 39 tel: (42) 635-52-87  e-mail: wypako@uni.lodz.pl